http://www.nitechnology.co.th
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 Home

 Products

 About US&Our Customer

 How to Buy

 Contact Us

 Download

Stanby Power Meter

Stanby Power Meter

การใช้งานของเครื่อง: ใชัวัดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ใช้ในการศึกษาและงานวิจัยเรื่องอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ใช้ในงานตรวจส......

อ่านต่อ
Portable Power Meter

Portable Power Meter

การใช้งานของเครื่อง: ใช้ในการตรวจการใชพลังงานไฟฟ้า ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทำการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ใช้เพื่อบันทึกค่าการใช้ไฟฟ้า ใช้ในการเรียนการ......

อ่านต่อ
Torque Sensor

Torque Sensor

การใช้งานของเครื่อง: ใช้ในการเรียนการสอนเครื่องจักรกลไฟฟ้า ใช้ในงานวิจัยเรื่องอุปกรณ์ปรับความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้า ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้......

อ่านต่อ
Precision Power Meter

Precision Power Meter

การใช้งานของเครื่อง: ใช้วัดเพื่อค่ามาตรฐานในการสอบเทียบ Power Meter และ kWh Meter ใช้ในงานทดลองและงานวิจัย ใช้ทดสอบในขบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรร......

อ่านต่อ
Flexible Clamp

Flexible Clamp

การใช้งานของเครื่อง: ใช้วัดกระแสไฟฟ้าในที่คับแคบโดยใช้งานร่วมกับมัลติมิเตอร์ ใช้วัดกำลังไฟฟ้าโดยใช้งานร่วมกับเพาวเวอร์มิเตอร์ ใช้งานได้ทั้งย่านวั......

อ่านต่อ
Vibration Meter

Vibration Meter

การใช้งานของเครื่อง: ใช้ในการทดสอบการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลไฟฟ้า ใช้ในการติดตั้งและซ่อมบำรุงมอเตอร์และเครื่องจักรกลไฟฟ้า ใช้ในการทดลองและงาน......

อ่านต่อ
view
view